بیلان عملکرد 3 ماهه اول سال  تحصیلی واحد دانشگاهی مرودشت تحت پوشش  استان فارس


بیلان عملکرد  سال تحصیلی واحد  دانشگاهی مرودشت تحت پوشش استان فارس
بیلان عملکرد 3 ماهه اول سال تحصیلی واحد دانشگاهی مرودشت تحت پوشش استان فارس

در حوزه ورزش قهرمانی و همگانی سال تحصیلی 95-94

ردیف

نام رشته

بخش خواهر/برادر

زمان برگزاری

تعداد تیم شرکت کننده

تعداد کل نفرات حاضر

اعزام به مسابقات استانی

میزبانی مسابقات استانی

توضیحات

شروع

خاتمه

1


 

 

 

 

 

 

 

 

2


 

 

 

 

 

 

 

 

3


 

 

 

 

 

 

 

 

4


 

 

 

 

 

 

 

 

5


 

 

 

 

 

 

 

 

6


 

 

 

 

 

 

 

 

7


 

 

 

 

 

 

 

 

8


 

 

 

 

 

 

 

 

9


 

 

 

 

 

 

 

 

10


 

 

 

 

 

 

 

 

11


 

 

 

 

 

 

 

 

12


 

 

 

 

 

 

 

 

13


 

 

 

 

 

 

 

 

14


 

 

 

 

 

 

 

 

15


 

 

 

 

 

 

 

 

16


 

 

 

 

 

 

 

 

17


 

 

 

 

 

 

 

 

18


 

 

 

 

 

 

 

 

19


 

 

 

 

 

 

 

 

20


 

 

 

 

 

 

 

 


بیلان عملکرد 3 ماهه اول سال تحصیلی واحد دانشگاهی مرودشت تحت پوشش استان فارس

در حوزه ورزش قهرمانی و همگانی سال تحصیلی 95-94

ردیف

نام رشته

بخش خواهر/برادر

زمان برگزاری

تعداد تیم شرکت کننده

تعداد کل نفرات حاضر

اعزام به مسابقات استانی

میزبانی مسابقات استانی

توضیحات

شروع

خاتمه

1

تنیس روی میز

برادران

23/8/94

25/8/94

 

 

استانی

لارستان

مقام سوم

2

جودو

برادران

14/9/94

15/9/94

 

 

استانی

لامرد

 

3

کشتی فرنگی

برادران

6/9/94

7/9/94

 

 

استانی

مرودشت

مقام اول

4

کشتی آزاد

برادران

6/9/94

7/9/94

 

 

استانی

مرودشت

مقام اول

5

ووشو

برادران

14/9/94

15/9/94

 

 

استانی

لامرد

 

6

تکواندو

برادران

7/9/94

8/9/94

 

 

استانی

شیراز

مقام اول

7

تنیس روی میز

خواهران

7/9/94

8/9/94

 

 

استانی

ارسنجان

مقام دوم

8

تکواندو

خواهران

30/8/94

1/9/94

 

 

استانی

شیراز

دوم

9

شطرنج

خواهران

7/9/94

8/9/94

 

 

استانی

ارسنجان

اول

10

شطرنج

برادران

23/8/94

25/8/94

 

 

استانی

لارستان

مقام سوم

11

کاراته

خواهران

30/8/94

1/9/94

 

 

استانی

شیراز

مقام دوم

12

کاراته

برادران

7/9/94

8/9/94

 

 

استانی

بیضاء

مقام دوم

13

بدمینتون

برادران

21/8/94

25/8/94

 

 

کشوری

بوشهر

مقام دوم

14

بدمینتون

خواهران

15/8/94

20/8/94

 

 

کشوری

بوشهر

مقام دوم

15

شنا

برادران

4/8/94

10/8/94

 

 

کشوری

یزد

 

16

شنا

خواهران

27/8/94

2/9/94

 

 

کشوری

یزد

مقام اول

17

دو و میدانی

برادران

21/8/94

25/8/94

 

 

کشوری

بوشهر

 

18

دو و میدانی

خواهران

15/8/94

20/8/94

 

 

کشوری

بوشهر

مقام اول

19

هندبال

خواهران

28/9/94

30/9/94

 

 

استانی

فیروز آباد

 

20

جشن تقدیر از ورزش

 

25/9/94

25/9/94

 

 

 

 

 


بیلان عملکرد 3 ماهه اول سال تحصیلی واحد دانشگاهی مرودشت تحت پوشش استان فارس

در حوزه ورزش قهرمانی و همگانی سال تحصیلی 95-94

ردیف

نام رشته

بخش خواهر/برادر

زمان برگزاری

تعداد تیم شرکت کننده

تعداد کل نفرات حاضر

اعزام به مسابقات استانی

میزبانی مسابقات استانی

توضیحات

شروع

خاتمه

21

کوهنوردی

برادران

20/9/94

20/9/94

 

25

دورن واحدی

 

کارکنان

22

کوهنوردی

برادران

15/8/94

15/8/94

 

20

درون واحدی

 

کارکنان

23

فوتسال

برادران

20/8/94

20/9/94

16

 

درون واحدی

 

دانشجویان 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


بیلان عملکرد یکساله  واحد دانشگاهی مرودشت تحت پوشش استان فارس

در حوزه ورزش قهرمانی و همگانی سال تحصیلی 95-94

ردیف

نام رشته

بخش خواهر/برادر

زمان برگزاری

تعداد تیم شرکت کننده

تعداد کل نفرات حاضر

اعزام به مسابقات استانی

میزبانی مسابقات استانی

توضیحات

شروع

خاتمه

1

فوتسال  کارکنان

برادران

29/1/94

3/2/94

 

 

*

فیروز آباد

مقام اول استانی

2

دو و میدانی

برادران

3/2/94

5/2/94

 

 

*

شیراز

مقام اول  استانی

3

بدمینتون

برادران

7/2/94

9/2/94

 

 

*

شیراز

مقام اول  استانی

4

بدمینتون

خواهران

10/294

12/2/94

 

 

*

شیراز

مقام اول استانی

5

شنا

برادران

14/2/94

16/2/94

 

 

*

شیراز

مقام اول استانی

6

وزنه برداری

برادران

17/2/94

18/2/94

 

 

*

مرودشت

مقام اول استانی

7

کشتی فرنگی

برادران

12/2/94

13/2/94

 

 

کشوری

ساری

مقام سوم کشوری

8

کشتی آزاد

برادران

12/2/94

13/2/94

 

 

کشوری

ساری

 

9

تنیس روی میز

خواهران

12/2/94

13/2/94

 

 

کشوری

قائمشهر

 

10

تنیس روی میز (ک)

خواهران

24/2/94

27/2/94

 

 

استانی

مرودشت

مقام اول استانی

11

کاراته

خواهران

24///2/94

25/2/94

 

 

استانی

شیراز

مقام دوم استانی

12

فوتسال کارکنان

برادران

15/2/94

20/2/94

 

 

کشوری

سرعین

 

13

والیبال کارکنان

برادران

22/2/94

27/2/94

 

 

کشوری

سرعین

 

14

تنیس کارکنان

خواهران

29/2/94

2/3/94

 

 

کشوری

سرعین

 

15

شطرنج

خواهران

5/2/94

8/2/94

 

 

کشوری

فیروز کوه

 

16

تنیس روی میز

خواهران

13/2/94

15/2/94

 

 

کشوری

قائمشهر

 

17

تکواندو

برادران

2/2/94

5/2/94

 

 

کشوری

کرج

 

18

کشتی آزاد

برادران

12/2/94

15/2/94

 

 

کشوری

ساری

 

19

کشتی فرنگی

برادران

12/2/94

15/2/94

 

 

کشوری

ساری

مقام سوم کشوری

20

والیبال

خواهران

3/5/94

8/5/94

 

 

کشوری

شهرکرد

مقام دوم کشوری


بیلان عملکرد یکساله  واحد دانشگاهی مرودشت تحت پوشش استان فارس

در حوزه ورزش قهرمانی و همگانی سال تحصیلی 95-94

ردیف

نام رشته

بخش خواهر/برادر

زمان برگزاری

تعداد تیم شرکت کننده

تعداد کل نفرات حاضر

اعزام به مسابقات استانی

میزبانی مسابقات استانی

توضیحات

شروع

خاتمه

21

فوتسال

خواهران

3/5/94

10/5/94

 

 

کشوری

مبارکه

مقام دوم کشوری

22

بسکتبال

برادران

10/5/94

15/5/94

 

 

کشوری

سمنان

مقام اول کشوری

23

آمادگی جسمانی

برادران

27/5/94

30/5/94

 

 

کشوری

همدان

 

24

آمادگی جسمانی

خواهران

27/5/94

30/5/94

 

 

کشوری

ارومیه

 

25

طناب کشی

برادران

27/5/94

30/5/94

 

 

کشوری

فیروز کوه

 

26

طناب کشی

خواهران

27/5/94

30/5/94

 

 

کشوری

قائمشهر

مقام سوم کشوری

27

دارت

برادران

27/5/94

30/5/94

 

 

کشوری

فیروز کوه

 

28

دارت

خواهران

27/5/94

30/5/94

 

 

کشوری

قائمشهر

مقام سوم کشوری

29

بدمینتون

برادران

21/8/94

27/8/94

 

 

کشوری

بوشهر

مقام دوم کشوری

30

بدمینتون

خواهران

15/8/94

20/8/94

 

 

کشوری

بوشهر

مقام دوم کشوری

31

شنا

برادران

4/8/94

9/8/94

 

 

کشوری

یزد

 

32

شنا

خواهران

27/8/94

2/9/94

 

 

کشوری

یزد

مقام اول کشوری

33

دو و میدانی

برادران

21/8/94

25/8/94

 

 

کشوری

بوشهر

 

34

دو ومیدانی

خواهران 

15/8/94

20/8/94

 

 

کشوری

بوشهر

مقام اول کشوری

35

شطرنج

برادران

23/8/94

26/8/94

 

 

استانی

لارستان

مقام سوم استانی

36

پینگ پنگ

برادران

23/8/94

26///8/94

 

 

استانی

لارستان

 

37

کاراته

خواهران

30/8/94

2/9/94

 

 

استانی

شیراز

مقام دو م استانی

38

تکواندو

خواهران

30/8/94

2/9/94

 

 

استانی

شیراز

مقام دوم استانی

39

کشتی آزاد

برادران

4/9/94

5/9/94

 

 

استانی

مرودشت

مقام اول استانی

40

کشتی فرنگی

برادران

5/9/94

6/9/94

 

 

استانی

مرودشت

مقام اول استانی


بیلان عملکرد یکساله واحد دانشگاهی مرودشت تحت پوشش استان فارس

در حوزه ورزش قهرمانی و همگانی سال تحصیلی 95-94

ردیف

نام رشته

بخش خواهر/برادر

زمان برگزاری

تعداد تیم شرکت کننده

تعداد کل نفرات حاضر

اعزام به مسابقات استانی

میزبانی مسابقات استانی

توضیحات

شروع

خاتمه

41

پینگ پنگ

خواهران

7/9/94

9/9/94

 

 

استانی

ارسنجان

مقام دوم استانی

42

شطرنج

خواهران

7/9/94

9/9/94

 

 

استانی

ارسنجان

مقام دوم استانی

43

کاراته

برادران

7/9/94

9/9/94

 

 

استانی

شیراز

مقام دوم استانی

44

تکواندو

برادران

7/9/94

9/9/94

 

 

استانی

شیراز

مقام دوم استانی

45

جودو

برادران

14/9/94

17/9/94

 

 

استانی

لامرد

 

46

وشو

برادران

14/9/94

17/9/94

 

 

استانی

لامرد

 

47

هندبال

خواهران

23/9/94

28/9/94

 

 

استانی

فیروز آباد

 

48

هندبال

برادران

28/9/94

2/10/94

 

 

استانی

مرودشت

مقام دوم استانی

49

بدمینتون

برادران

2/10/94

4/10/94

 

 

استانی

شیراز

مقام اول استانی

50

بدمینتون

خواهران

5/10/94

7/10/94

 

 

استانی

شیراز

مقام دوم استانی

51

تقدیر از ورزشکاران

 

26/7/94

26/7/94

 

 

درون واحدی

 

 

52

فوتسال کارکنان

برادران

تیرماه 94

تیرماه 94

 

 

درون واحدی

 

 

53

فوتسال دانشجویان

برادران

آذر ماه

آذر ماه

 

 

درون واحدی

 

 

54

تنیس روی میز

برادران

آذر ماه

آذر ماه

 

 

درون واحدی

 

 

55

شطرنج

برادران

آبانماه

آبانماه

 

 

درون واحدی

 

 

56

تنیس روی میز کارکنان

خواهران

آبانماه

آبانماه

 

 

درون واحدی

 

 

57

دارت کارکنان

 

آذرماه

آذرماه

 

 

دورن واحدی

 

 

58

ساخت زمین چمن مصنوعی

 

 

 

 

 

 

 

 

59

ساخت زمین تنیس خاکی

 

 

 

 

 

 

 

 

60

ساخت زمین والیبال ساحلی

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، دانشکده امام علی (ع)