١٣:٥٥ - سه شنبه ٢١ فروردين ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٥:٠٣ - دوشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٤:٥٩ - دوشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٨:٥٤ - شنبه ١٨ آذر ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٠:١٩ - يکشنبه ٢١ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٤:٣٤ - شنبه ١٣ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٩:٣٧ - شنبه ١٣ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٠:٥٤ - يکشنبه ٧ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٠:٢٧ - يکشنبه ٧ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٥:٢١ - شنبه ٢٢ مهر ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٨:٢١ - شنبه ٧ مرداد ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٢:٢١ - چهارشنبه ٢٧ ارديبهشت ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١١:١٦ - دوشنبه ١٨ ارديبهشت ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٩:٣٧ - شنبه ١٦ ارديبهشت ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٥٨ - چهارشنبه ٦ ارديبهشت ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٩:٥١ - شنبه ٢ ارديبهشت ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٩:٣٠ - چهارشنبه ١١ اسفند ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٠٢ - سه شنبه ٢٦ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٠:١٧ - دوشنبه ٢٢ آذر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٤:٥٠ - شنبه ٦ آذر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٥٧ - چهارشنبه ٣ آذر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٠:٢٢ - دوشنبه ١ آذر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٠٥ - يکشنبه ١٦ آبان ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٤:٣٦ - شنبه ١٥ آبان ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٤:٥٤ - يکشنبه ٩ آبان ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٤:٠٠ - شنبه ٨ آبان ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١١:٢٣ - دوشنبه ٣ آبان ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٩:٤٥ - دوشنبه ٣ آبان ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٠:٤٦ - سه شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١١:٣١ - شنبه ٢٤ مهر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٩:٢٣ - دوشنبه ١٩ مهر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٤:٥٧ - شنبه ١٧ مهر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٤:٤٤ - شنبه ١٧ مهر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٤:٤٠ - يکشنبه ١١ مهر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٠:١٦ - يکشنبه ١١ مهر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٢:٠٨ - دوشنبه ٢٥ مرداد ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
کلاس درس عملیات واحد استاد عالمیان روز سه شنبه 95/5/26 ساعت 11.30 تا 13 وامتحان میان ترم بعداظهر ساعت 4 عصر برگزار می گردد.
کلاس درس عملیات واحد استاد عالمیان روز سه شنبه 95/5/26 ساعت 11.30 تا 13 وامتحان میان ترم بعداظهر ساعت 4 عصر برگزار می گردد.
.
 ٠٧:٥٠ - دوشنبه ٢٥ مرداد ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٧:٤٥ - دوشنبه ٢٥ مرداد ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٢٦ - دوشنبه ١٨ مرداد ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٨:١٧ - سه شنبه ٥ مرداد ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١١:٢٣ - يکشنبه ٣ مرداد ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٢:٥٥ - شنبه ٢ مرداد ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٢:٥٢ - شنبه ٢ مرداد ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٣٠ - دوشنبه ١٤ تير ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١١:١٤ - چهارشنبه ٢٩ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١١:٠٤ - چهارشنبه ٢٩ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٨:١٣ - چهارشنبه ٢٩ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٠:٠١ - سه شنبه ٢٨ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٠:٣٤ - دوشنبه ٢٠ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٧:٢٩ - يکشنبه ١٩ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>

 ١٣:٥٥ - سه شنبه ٢١ فروردين ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٥:٠٣ - دوشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٤:٥٩ - دوشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٨:٥٤ - شنبه ١٨ آذر ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٠:١٩ - يکشنبه ٢١ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٤:٣٤ - شنبه ١٣ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٩:٣٧ - شنبه ١٣ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٠:٥٤ - يکشنبه ٧ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٠:٢٧ - يکشنبه ٧ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٥:٢١ - شنبه ٢٢ مهر ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٨:٢١ - شنبه ٧ مرداد ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٢:٢١ - چهارشنبه ٢٧ ارديبهشت ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١١:١٦ - دوشنبه ١٨ ارديبهشت ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٩:٣٧ - شنبه ١٦ ارديبهشت ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٢٢ - دوشنبه ١١ ارديبهشت ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٥٨ - چهارشنبه ٦ ارديبهشت ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٩:٥١ - شنبه ٢ ارديبهشت ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٩:٣٠ - چهارشنبه ١١ اسفند ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٠٢ - سه شنبه ٢٦ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٠:١٧ - دوشنبه ٢٢ آذر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٤:٥٠ - شنبه ٦ آذر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٥٧ - چهارشنبه ٣ آذر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٠:٢٢ - دوشنبه ١ آذر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٠٥ - يکشنبه ١٦ آبان ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٤:٣٦ - شنبه ١٥ آبان ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٤:٥٤ - يکشنبه ٩ آبان ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٤:٠٠ - شنبه ٨ آبان ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١١:٢٣ - دوشنبه ٣ آبان ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٩:٤٥ - دوشنبه ٣ آبان ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٠:٤٦ - سه شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١١:٣١ - شنبه ٢٤ مهر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٩:٢٣ - دوشنبه ١٩ مهر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٤:٥٧ - شنبه ١٧ مهر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٤:٤٤ - شنبه ١٧ مهر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٤:٤٠ - يکشنبه ١١ مهر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٠:١٦ - يکشنبه ١١ مهر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١١:١٥ - دوشنبه ٥ مهر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٢:٠٨ - دوشنبه ٢٥ مرداد ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
کلاس درس عملیات واحد استاد عالمیان روز سه شنبه 95/5/26 ساعت 11.30 تا 13 وامتحان میان ترم بعداظهر ساعت 4 عصر برگزار می گردد.
کلاس درس عملیات واحد استاد عالمیان روز سه شنبه 95/5/26 ساعت 11.30 تا 13 وامتحان میان ترم بعداظهر ساعت 4 عصر برگزار می گردد.
.
 ٠٧:٥٠ - دوشنبه ٢٥ مرداد ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٧:٤٥ - دوشنبه ٢٥ مرداد ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٨:١٧ - سه شنبه ٥ مرداد ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١١:٢٣ - يکشنبه ٣ مرداد ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٢:٥٥ - شنبه ٢ مرداد ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٢:٥٢ - شنبه ٢ مرداد ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٣٠ - دوشنبه ١٤ تير ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١١:١٤ - چهارشنبه ٢٩ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١١:٠٤ - چهارشنبه ٢٩ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٠:٣٤ - دوشنبه ٢٠ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٧:٢٩ - يکشنبه ١٩ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٩:٤٧ - سه شنبه ١٤ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>

 ١٤:٠٠ - شنبه ٨ آبان ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٢٦ - دوشنبه ١٨ مرداد ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٨:١٣ - چهارشنبه ٢٩ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٠٨ - سه شنبه ١٤ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١١:٤٠ - شنبه ٥ دی ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٤:٢٥ - چهارشنبه ٢ دی ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٢:٥٨ - چهارشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٤:٥٩ - يکشنبه ١٠ آبان ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:١٤ - يکشنبه ٥ مهر ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٩:٢٥ - چهارشنبه ١١ دی ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>

 ١٢:٣٥ - چهارشنبه ٢٧ ارديبهشت ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>

 ١٢:٠٨ - دوشنبه ٢٥ مرداد ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
امتحان پایانی درس تکنولوژی بتن با استاد سید مهدی موسوی
امتحان پایانی درس تکنولوژی بتن با استاد سید مهدی موسوی
امتحان پایانی درس تکنولوژی بتن با استاد سید مهدی موسوی سه شنبه مورخ 95/05/26 ساعت 15:00 محل برگزاری آزمایشگاه بتن
 ١٠:٢٥ - چهارشنبه ٢٠ مرداد ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٢٦ - دوشنبه ١٨ مرداد ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
قابل توجه دانشجويان مقطع کارشناسی پيوسته معماری
قابل توجه دانشجويان مقطع کارشناسی پيوسته معماری
قابل توجه دانشجويان مقطع کارشناسی پيوسته معماری
 ٢٢:٣٩ - يکشنبه ١٦ خرداد ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
تاريخ و ساعت تحويل نھايی پروژه ھای مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپيوشته و کارشناسی پيوسته گروه معماری
تاريخ و ساعت تحويل نھايی پروژه ھای مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپيوشته و کارشناسی پيوسته گروه معماری
تاريخ و ساعت تحويل نھايی پروژه ھای مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپيوشته و کارشناسی پيوسته گروه معماری
 ٢٢:٣٣ - يکشنبه ١٦ خرداد ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٠:٣٥ - پنج شنبه ٦ خرداد ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه کلاس جبرانی دکتر علیرضا دانش پور
برنامه کلاس جبرانی دکتر علیرضا دانش پور
برنامه کلاس جبرانی دکتر علیرضا دانش پور
 ١٠:٢٦ - پنج شنبه ٦ خرداد ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٨:١٣ - چهارشنبه ٢٩ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
عدم برگزاری کلاس دکتر علیرضا دانش پور در روز 95/02/29
عدم برگزاری کلاس دکتر علیرضا دانش پور در روز 95/02/29
عدم برگزاری کلاس دکتر علیرضا دانش پور در روز 95/02/29
 ١٨:٥١ - سه شنبه ٢٨ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٠:٠١ - سه شنبه ٢٨ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٠٨ - سه شنبه ١٤ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
عدم تشکیل کلاس دکتر ترکمان در روز 95/02/11
عدم تشکیل کلاس دکتر ترکمان در روز 95/02/11
عدم تشکیل کلاس دکتر ترکمان در روز 95/02/11
 ١٠:١٣ - شنبه ١١ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
زمان برگزاری امتحان میان ترم زبان تخصصی کارشناسی معماری با خانم سلطانی
زمان برگزاری امتحان میان ترم زبان تخصصی کارشناسی معماری با خانم سلطانی
زمان برگزاری امتحان میان ترم زبان تخصصی با خانم سلطانی 95/02/12 در اتلیه معماری
 ٠٧:٠١ - چهارشنبه ٨ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
کلاس جبرانی خانم مهندس جوانمردی
کلاس جبرانی خانم مهندس جوانمردی
کلاس جبرانی خانم مهندس جوانمردی
 ٠٩:٢٥ - يکشنبه ٥ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٩:٢٢ - يکشنبه ٢٢ فروردين ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
عدم تشکیل کلاس دکتر فدوی
عدم تشکیل کلاس دکتر فدوی
عدم تشکیل کلاس دکتر فدوی در روزهای دوشنبه و سه شنبه 95/1/15 و 95/1/16
 ٠٩:٣٤ - يکشنبه ١٥ فروردين ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
عدم برگزاری کلاس دکتر علیرضا دانش پور
عدم برگزاری کلاس دکتر علیرضا دانش پور
عدم برگزاری کلاس دکتر علیرضا دانش پور در روز پنج شنبه94/12/20 و جمعه 94/12/21
 ٠٨:٥٠ - پنج شنبه ٢٠ اسفند ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
قابل توجه دانشجویان طرح معماری 3 -خانم سلطانی
قابل توجه دانشجویان طرح معماری 3 -خانم سلطانی
قابل توجه دانشجویان طرح معماری 3 -خانم سلطانی
 ١٣:٤٨ - سه شنبه ١٨ اسفند ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
کلاس جبرانی مهندس کرمی
کلاس جبرانی مهندس کرمی
کلاس جبرانی مهندس کرمی
 ٠٩:٢٥ - شنبه ١٥ اسفند ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٢٣:٤٢ - يکشنبه ٢ اسفند ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
عدم تشکیل کلاس خانم نگهبانی در تاریخ 94/12/03
عدم تشکیل کلاس خانم نگهبانی در تاریخ 94/12/03
عدم تشکیل کلاس خانم نگهبانی در تاریخ 94/12/03
 ١٤:٥٨ - شنبه ١ اسفند ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
عدم تشکیل کلاس مهندس کریمی (دانشجویان معماری )در روز 94/12/03
عدم تشکیل کلاس مهندس کریمی (دانشجویان معماری )در روز 94/12/03
کلاسهای مهندس کریمی (دانشجویان معماری )در روز دوشنبه مورخ 94/12/03 تشکیل نمی گردد
 ١٠:٥٩ - شنبه ١ اسفند ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
قابل توجه دانشجویان محترم رشته نقشه برداری با خانم نگهبانی
قابل توجه دانشجویان محترم رشته نقشه برداری با خانم نگهبانی
قابل توجه دانشجویان محترم رشته نقشه برداری
 ٠٨:٥٥ - شنبه ١ اسفند ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
قابل توجه دانشجویان محترم
تغییرات برنامه کلاسی
با توجه به تغییرات برنامه کلاسی جدید در کلاسهای خود حضور پیدا کنید.
 ٠٨:٤٧ - يکشنبه ٢٥ بهمن ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٩:٠٢ - چهارشنبه ٢٣ دی ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
زمان برگزاری امتحان درس هندسه ترسیمی
زمان برگزاری امتحان درس هندسه ترسیمی خانم زارع و آقای زارع
زمان برگزاری امتحان درس هندسه ترسیمی خانم زارع و آقای زارع
 ١١:٠١ - چهارشنبه ٩ دی ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١١:٠٥ - يکشنبه ٦ دی ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١١:٤٠ - شنبه ٥ دی ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
قابل توجه دانشجویان مقدمات طرح 2 خانم کرمی طلب
قابل توجه دانشجویان مقدمات طرح 2 خانم کرمی طلب
قابل توجه دانشجویان مقدمات طرح 2 خانم کرمی طلب
 ١١:٢٩ - شنبه ٥ دی ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
کلاس جبرانی درس هندسه کاربردی دکتر ترکمان
کلاس جبرانی درس هندسه کاربردی
کلاس جبرانی درس هندسه کاربردی
 ١١:٠٦ - شنبه ٥ دی ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
زمان تشکیل کلاس جبرانی خانم دکتر شمتوپ
زمان تشکیل کلاس جبرانی خانم دکتر شمتوپ
زمان تشکیل کلاس جبرانی خانم دکتر شمتوپ
 ٠٩:٥٦ - سه شنبه ١ دی ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٢:٥٨ - چهارشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
زمان برگزاری امتحان پایان ترم سید غلامحسین زارعی
زمان برگزاری امتحان پایان ترم سید غلامحسین زارعی
امتحان پایان ترم درس آزمایشگاه دیجیتال 94/10/6 در همان روز و در ساعت کلاسی خود برگزار می گردد
 ١٤:٤٤ - يکشنبه ٢٢ آذر ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
کلاس هندسه کاربردی دکتر ترکمان روز دوشنبه 94/9/23 تشکیل نمی شود
کلاس هندسه کاربردی دکتر ترکمان روز دوشنبه 94/9/23 تشکیل نمی شود
کلاس هندسه کاربردی دکتر ترکمان روز دوشنبه 94/9/23 تشکیل نمی شود
 ١١:٤٣ - يکشنبه ٢٢ آذر ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
کلاس مهندس جهانبازی روز شنبه مورخ 94/9/7 تشکیل نمی شود
کلاس مهندس جهانبازی روز شنبه مورخ 94/9/7 تشکیل نمی شود
کلاس مهندس جهانبازی روز شنبه مورخ 94/9/7 تشکیل نمی شود
 ٢١:١٣ - جمعه ٦ آذر ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
قابل توجه دانشجویان دکتر ترکمان
زمان تشکیل کلاس جبرانی دکتر ترکمان
زمان تشکیل کلاس جبرانی درس معماری همساز با اقلیم روز یکشنبه 94/9/15 ساعت 13 الی 18 در ساختمان آزمایشگاه
 ١٠:١٨ - سه شنبه ٣ آذر ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
زمان تشکیل کلاس جبرانی
کلاس خانم مهندس هاشمی
زمان تشکیل کلاس جبرانی
 ٠٨:١٣ - يکشنبه ١ آذر ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
عدم تشکیل کلاس مهندس کرمی
عدم تشکیل کلاس مهندس کرمی
کلاسهای مهندس کرمی روز دوشنبه مورخ 94/9/2 تشکیل نمی گردد
 ١٤:٢٣ - شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
عدم تشکیل کلاسهای خانم مهندس علوی
عدم تشکیل کلاسهای خانم مهندس علوی
کلاسهای خانم مهندس علوی روز پنج شنبه 94/8/28 تشکیل نمی گردد و جبرانی کلاس مذکور روز جمعه 94/8/29 در همان ساعت کلاسی برگزار می گردد.
 ١١:٠٣ - چهارشنبه ٢٧ آبان ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
عدم تشکیل کلاس آقای مهندس بصیرت
عدم تشکیل کلاس آقای مهندس بصیرت
کلاس مهندس بصیرت روز یکشنبه مورخ 94/8/24 تشکیل نمی گردد.
 ١٤:٤٠ - شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
عدم تشکیل کلاس خانم مهندس علوی
عدم تشکیل کلاس خانم مهندس علوی
کلاسهای خانم مهندس علوی روز پنج شنبه 94/8/21 تشکیل نمی گردد.
 ١٠:٢٦ - چهارشنبه ٢٠ آبان ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
عدم تشکیل کلاس مهندس کرمی
درس کارگاه برق و تاسیسات
کلاس مهندس کرمی بجای روز 94/8/28 روز پنج شنبه 94/8/21 برگزار میگردد.
 ٠٩:٤٤ - سه شنبه ١٩ آبان ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
عدم تشکیل کلاس دکتر ترکمان
عدم تشکیل کلاس دکتر ترکمان
کلاس هندسه کاربردی روز دوشنبه مورخ 94/8/18 تشکیل نمی گردد.
 ٠٨:٠٢ - دوشنبه ١٨ آبان ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
عدم تشکیل کلاس مهندس مجید دهقانی
عدم تشکیل کلاس مهندس مجید دهقانی
آزمایشگاه فیزیک 2 روز دوشنبه مورخ 94/8/18 تشکیل نمی گردد.
 ١٠:٢٧ - شنبه ١٦ آبان ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٤:٥٩ - يکشنبه ١٠ آبان ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
عدم تشکیل کلاس خانم کدیور
عدم تشکیل کلاس خانم کدیور
آزمایشگاههای فیزیک خانم کدیور روز یکشنبه 94/8/10 تشکیل نمیگردد
 ١٤:٥١ - شنبه ٩ آبان ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
کلاس جبرانی خانم دکتر شمتوپ
کلاس جبرانی خانم دکتر شمتوپ
کلاس جبرانی طرح معماری 2 (تاریخ94/8/4)روز جمعه 94/8/8 تشکیل میگردد.
 ٠٧:٥١ - چهارشنبه ٦ آبان ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
عدم تشکیل کلاس آقای فتحی
عدم تشکیل کلاس آقای فتحی
کلاسهای تاریخ 94/8/3و94/8/4 آقای فتحی تشکیل نمیگردد
 ٢٢:٥١ - شنبه ٢ آبان ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
کلاس استاد سیفی
تعطیلی کلاس استاد سیفی
کلاس طرح معماری 2 روز چهارشنبه 94/07/29 تشکیل نمی گردد.
 ١٠:٥٤ - سه شنبه ٢٨ مهر ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
زمانبندی کلاسها
تغییر زمان
قابل توجه دانشجویان
 ١٤:٠٧ - چهارشنبه ١٥ مهر ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>

امتحان پایان ترم درس مبانی اینترنت استاد شه منش
امتحان پایان ترم درس مبانی اینترنت استاد شه منش
امتحان پایان ترم درس مبانی اینترنت استاد شه منش
 ٠٩:٠٢ - چهارشنبه ٦ آذر ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
امتحان درس ماشین های الکتریکی 3 فاز ( پرهام حکمتی )
امتحان درس ماشین های الکتریکی 3 فاز ( پرهام حکمتی )
امتحان درس ماشین های الکتریکی 3 فاز ( پرهام حکمتی )
 ٠٨:١٩ - يکشنبه ٣ آذر ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٨:٢٥ - چهارشنبه ١٥ آبان ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
عدم تشکیل کلاس استاد فرهادی در مورخه 92/08/12
عدم تشکیل کلاس استاد فرهادی در مورخه 92/08/12
عدم تشکیل کلاس استاد فرهادی در مورخه 92/08/12
 ٠٧:٥٨ - دوشنبه ٦ آبان ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
تغییر کلاس درس نقشه برداری عمومی(کاردانش) استاد شجاعی اردکانی
تغییر کلاس درس نقشه برداری عمومی(کاردانش) استاد شجاعی اردکانی
تغییر کلاس درس نقشه برداری عمومی(کاردانش) استاد شجاعی اردکانی
 ١١:٣٨ - يکشنبه ٢١ مهر ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مسابقه شطرنج ویژه انشجویان
برگزاری مسابقه شطرنج ویژه انشجویان
برگزاری مسابقه شطرنج ویژه انشجویان
 ١٤:٠٧ - شنبه ٢٠ مهر ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه کاری دفتر مشاوره در نیم سال جاری
برنامه کاری دفتر مشاوره در نیم سال جاری
برنامه کاری دفتر مشاوره در نیم سال جاری
 ١٤:٠٦ - شنبه ٢٠ مهر ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مراسم دعای عرفه
برگزاری مراسم دعای عرفه
برگزاری مراسم دعای عرفه
 ١٤:٠٤ - شنبه ٢٠ مهر ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
تغییر کلاس درس عناصر و جزئیات ساختمانی و طراحی فنی ساختمان استاد محمدنیا
تغییر کلاس درس عناصر و جزئیات ساختمانی و طراحی فنی ساختمان استاد محمدنیا
تغییر کلاس درس عناصر و جزئیات ساختمانی و طراحی فنی ساختمان استاد محمدنیا
 ١١:٢٢ - چهارشنبه ١٧ مهر ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
عدم تشکیل کلاسهای استاد ولی رحیمی در مورخ 92/07/16
عدم تشکیل کلاسهای استاد ولی رحیمی در مورخ 92/07/16
عدم تشکیل کلاسهای استاد ولی رحیمی در مورخ 92/07/16
 ١٥:٠١ - يکشنبه ١٤ مهر ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
عدم تشکیل کلاسهای استاد کمال محمد زاده در مورخ 92/07/18
عدم تشکیل کلاسهای استاد کمال محمد زاده در مورخ 92/07/18
عدم تشکیل کلاسهای استاد کمال محمد زاده در مورخ 92/07/18
 ١٣:٢٥ - يکشنبه ١٤ مهر ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
تغییر کلاس درس تنظیم شرائط
تغییر کلاس درس تنظیم شرائط
تغییر کلاس درس تنظیم شرائط
 ١٣:٠٤ - يکشنبه ١٤ مهر ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
تاریخ شروع کلاهاس
تاریخ شروع کلاسها
به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند که شروع کلاسهای نیم سال اول سال تحصیلی 92-93 از تاریخ 01/07/1392 می باشد.
 ١٣:٠٦ - چهارشنبه ٢٧ شهريور ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>