این توسط کارشناس مرکز رشد تکمیل می گردد.      
شماره تقاضا:      شماره پذیرش :   
تاریخ پذیرش: نام کارشناس یا ناظر:
پر کردن موارد ستاره دار الزامی است.
 

نام هسته فن آور:

نام نماینده یا مدیرعامل:

تلفن تماس:

*
عنوان ایده:
تاریخ تقاضا:

1- معرفی ايده محوري هسته/واحد فن آور
1-1- عنوان ايده محوري به فارسی :

2-1- عنوان ايده محوري به انگليسي :
*3-1- دستاورد ايده محوري:
توليد دانش فني طراحی و توليد محصول جديد تجاري سازي دستاوردهاي تحقيقاتي قبلي
سایر توضیحات تکمیل محصول موجود


4-1- تشریح ايده محوري :( به همراه مستندات)

1-4-1- تشریح اهداف ایده :2-4-1- تشریح روش اصلی اجرای ایده:


*5-1- ماهیت طرح از نظر روش اجرا چیست؟

مشابه سازی کپی سازی مهندسی معکوس
نوآوری سایر

7-1- مشخصات فني نتيجه ايده:

*


1-7-1- ویژگیهای محصول را تشریح کنید:
2-7-1- مشخصات فنی و اجرایی محصول را به همراه نقشه های فنی آن تشریح کنید.

*


*8-1- دلايل انتخاب موضوع از نظر فني و اقتصادي و ضرورت اجراي ايده محوري:

*9-1- سابقه موضوع ايده از جنبه‌هاي نظري و تجربي در ايران و ساير کشورها را با ذکر منابع و نام شرکتهای ارائه دهنده محصول بيان کنيد .
*

*10-1- فرآیند تولید محصول /خدمات خود را بیان نمایید.
*
*11-1- ساير ويژگيهای ايده محوري (لطفا با بلی و خير پاسخ دهيد).

توليد نمونه اين محصول يا خدمات، كپي يك نمونة قبلي (خارجي) است؟
توليد اين محصول يا خدمات مقدمه‌اي براي توليد نيمه صنعتي يا توليد انبوه است؟
آيا جانشين محصول ارائه شده در بازار وجود دارد؟
12-1- چرخه عمر محصول خود را چگونه ارزیابی می کنید؟


*13-1- موانع احتمالی و قطعی عملی کردن ايده چيست؟ آيا امکانات مرکز رشد می تواند در رفع موانع فعاليت واحد کفايت نمايد . در اين خصوص چه نوع حمايت و خدماتی را از مرکز رشد انتظار داريد ؟
*
*14-1- فعاليتهاي تحقيقاتي مقدماتي كه در ارتباط با اجراي اين ايده در آن واحد انجام شده است را بيان کنيد.

*
*15-1-آیا فعالیت شما منجربه ایجاد یک حرفه خواهد شد ؟میزان اشتغال زایی آن چقدر خواهد بود؟

*

2- تکنولوژی تولید محصول:
1-2- ابزارها و روش‏های مختلف تولید محصول خود را ذکر نمایید؟(دلایل انتخاب خود را بیان کنید)


2-2- تغییرات تکنولوژی محصول در دنیا و ایران چگونه است؟


3-2- آیا برنامه‏ای برای انطباق با تغییرات تکنولوژی تولید محصول خود دارید؟


3- برنامه کاري پیاده سازی ایده محوری هسته/واحد فن آور
*1-3- ایده محوری در زمان ارائه طرح به مرکز رشد در چه مرحله ای از پیشرفت می باشد.

فاز مطالعاتی در دست انجام فاز مطالعاتی انجام شده
نمونه اولیه ساخته شده در مرحله ساخت نمونه
سایر ( توضیح داده شود)
*2-3- مراحل برنامه کاری هسته/واحد فن آور جهت عملیاتی کردن طرح مطابق جدول زیر تشریح گردد.

ردیف عنوان مرحله / فاز اجرایی اعتبار مورد نیاز ( ریال) مدت زمان (ماه) نتیجه اجرای هر مرحله
1
کل اعتبار مورد نیاز: مدت زمان:

*3-3- برنامه زمانبندي مراحل اجراي ايده محوري :


مراحل اجراي ايده مراحل اجراي ايده سال دوم
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
1
2
3


4-3- هزینه نیروی انسانی اجراي ايده به تفکيک

رديف تعداد افراد کل ساعات کار میزان حق الزحمه در ساعت(ریال) جمع حق الزحمه (ریال)
1
جمع هزينه‌ها ( ريال):

5-3- هزينه خريد تجهيزات مورد نياز جهت اجراي ايده

رديف نام تجهيزات تعداد قيمت واحد(ريال) قيمت کل(ريال)
1
جمع هزينه‌ها ( ريال):

6-3- هزينه خريد مواد مصرفی مورد نياز جهت اجراي ايده:

رديف نام مواد تعداد/ مقدار قيمت واحد(ريال) قيمت کل(ريال)
1
جمع هزينه‌ها ( ريال):

7-3- هزينه ساخت و خدمات آزمايشگاهي مورد نياز

رديف ساخت و يا آزمايش موردنياز محل ساخت / آزمايش ساعت کار دستگاه /تعداد نمونه هزينه (ريال)
1
جمع کل هزينه‌ها (ريال):

8-3- هزينه‌هاي خدماتی

شرح مبلغ (ريال)
هزینه سفر                                                    
جستجو اطلاعات
تایپ و تکثیر
تهیه منابع علمی(خرید مقاله وکتاب ونرم افزار)
هزينه محل اجرا
بازاریابی و تبلیغات( تهیه بروشور ، پوستر و ...)
ساير موارد
جمع کل

9-3- جمع هزينه‌هاي ايده محوري

شرح مبلغ (ريال)
هزينه‌ نیروی انسانی                                                 
هزينه خريد تجهيزات مورد نياز
هزينه خريد مواد مورد نياز
هزينه ساخت و خدمات آزمايشگاهي مورد نياز
هزينه‌هاي خدماتی
جمع كل

10-3 - پيش بينی هسته/واحد فن آور از منابع تامين اعتبار اجراي ايده محوري:

رديف عنوان منابع پيش بينی شده موضوع هزینه زمان تحقق اعتبار
نیروی انسانی تجهیزات مواد مصرفی هزینه خدماتی
1 هسته/واحد فن آور
2 مرکز رشد
3 بانکها و موسسات اعتباري
4 سرمايه گذاران (حقيقی و حقوقی)
5 سایر ( نام ببرید) *
جمع
*در صورت وجود اسناد حقوقي مشاركت ، ضميمه شود .
11-3- موانع و مشکلات اجرایی از نظر منابع مالی، امکانات و قابلیت‎های فنی پیاده‎سازی ایده از دیدگاه خود را بیان نمایید.

4- برنامه کسب و کار
*1-4- بازار

1-1- 4- بازار هدف (مشتريان اصلی) محصول / خدمات خود را مشخص نماييد. (مصرف كنندگان خصوصي يا دولتي ، بازار داخلي يا خارجي)


2-1- 4- ظرفيت تقريبی بازار محصول/ خدمات خود را مشخص نماييد .


3-1- 4- آيا شما از روند رشد و نوسانات بازار ارزيابی مشخص و مستندي داريد؟ بيان نماييد .


4-1- 4- آيا مذاكرات و يا قراردادهايي با مصرف كنندگان محصول داشته‌ايد؟ (به همراه مستندات مربوطه ارائه گردد)


2- 4- رقبا

1-2- 4- رقباي شما در بازار چه واحدهايي هستند؟ (اسم، آدرس و نوع محصول از نظر قيمت، كيفيت، نام تجاري و حجم توليدات به تفكيك بخش خصوصي و دولتي ذكر گردد )


2-2- 4 - نقاط قوت و ضعف رقبا از نظر شما چيست؟ ( توضيح دهيد )


3-2- 4- مزيت رقابتي شما نسبت به ساير رقبا چيست؟


3-4- اطلاعات مالی (توجیه اقتصادی و امکان‏پذیری ایده)

1-3- 4- قيمت تمام شده نمونه محصول / خدمات خود را بيان نماييد؟

2-3 - 4- در صورت پيش بينی عرضه محصول/ خدمات شما به بازار، قيمت فروش و نحوه قيمت گذاري را بيان نمايید.

3-3- 4- قيمت محصول /خدمات مشابه داخل و خارج چگونه است؟


4-3- 4- نحوه بازگشت سرمايه و توليد محصول /خدمات خود را توضيح دهيد.


5-3- 4- عملكردهاي مالي هسته/واحد فن آور در سنوات گذشته را در صورت وجود، تشريح نماييد.


*4-4- استمرار فعاليت

1-4- 4- برنامه آن هسته/واحد فن آور در خصوص آینده ایده محوري از نقطه نظر فروش دانش فنی/توليد نيمه صنعتی / توليد انبوه چگونه است؟


2-4- 4- آيا اجرای ايده شما نياز به گرفتن مجوز خاصی دارد؟توضيح دهيد.


3-4- 4- برنامه هسته /واحد فن آور براي تضمين استمرار فعاليت ساير اعضاي همكار (غير از سهامداران) در انجام موضوع كاري چيست؟5- ساير توضيحات ضروری


*6- عناوين مستندات پيوست

                                                                                                متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*                                             نام و نام خانوادگی:
                                                                                                                              امضاء:Home